Καραθεοδωρής Κωνσταντίνος
1873-1950
    27-04-2009
   

  Σκοποί της Ένωσης
  Οι σκοποί της Ένωσης ορίζονται ως εξής:

1. Η προαγωγή της Μαθηματικής Επιστήμης και των εφαρμογών της στη τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα καθώς και η αξιοποίησή της για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
2. Η υποστήριξη και αντιπροσώπευση των Ελλήνων πτυχιούχων μαθηματικών, μελών της και μη, στο έργο που επιτελούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
3. Η ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας μεταξύ των μαθηματικών.
4. Η ανάπτυξη της επιστημονικής και επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη της καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αυτών.
5. Η επιδίωξη για την καθολική πρόοδο και ανάπτυξη της Ελληνικής Παιδείας και ιδιαίτερα της Μαθηματικής ακόμη και σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, ενώσεις, σωματεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά, ινστιτούτα και επιχειρήσεις.


Μέσα επίτευξης των σκοπών

1. Οι σκοποί της ένωσης μπορεί να επιτευχθούν με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τις αποφάσεις των καταστατικών οργάνων της.
2. Η ένωση ιδίως:
α) Μελετά με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από ανάθεση ή αίτηση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς, οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα μαθηματικά και τις εφαρμογές τους και διατυπώνει απόψεις για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
β) Εκδίδει ενημερωτικά και επιστημονικά έντυπα και βιβλία και μεριμνά για την ενημέρωση της κοινής γνώμης με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα του κύκλου ενδιαφερόντων της, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
γ) Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς μαθηματικών ή άλλους συναφείς, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών και με άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
δ) Οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις, σεμινάρια, μαθητικούς διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις για την επίτευξη των σκοπών της.
ε) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε θέματα της αρμοδιότητάς της, δημιουργεί και εμπλουτίζει μαθηματικές βιβλιοθήκες, κέντρα πληροφοριών, ιδρύει εκπαιδευτήρια και φροντίζει για την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της και για την προαγωγή και προστασία του κύρους τους και την προβολή του κοινωνικού τους ρόλου.
στ) Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών της.
3. Για την προώθηση της συνεργασίας και τη σύσφιγξη των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της η ένωση μπορεί να συστήσει οικοδομικό ή καταναλωτικό συνεταιρισμό.