Καραθεοδωρής Κωνσταντίνος
1873-1950
    28-04-2009
   

  Ποιος μπορεί να γίνει Μέλος
  Μέλη
Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και δόκιμα.
Αποκλείονται ως μέλη της ένωσης άτομα, που έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

Τακτικά μέλη
1. Τακτικά μέλη της ένωσης μπορούν να γίνουν μόνον έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και ειδικότερα:
I. Πτυχιούχοι μαθηματικοί Ελληνικών Πανεπιστημίων.
II. Πτυχιούχοι μαθηματικοί αναγνωρισμένων ξένων Πανεπιστημίων.
III. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος μαθηματικών τμημάτων, σχολών θετικών επιστημών ελληνικών ή ομοταγών ανωτάτων σχολών αλλοδαπών Πανεπιστημίων.
2. Tα τακτικά μέλη μετέχουν ενεργά στη ζωή της ένωσης, εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δεν έχουν στερηθεί τα δικαιώματά τους εξ αιτίας κυρώσεων σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις άλλες συλλογικές διαδικασίες.


Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη της ένωσης μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 9/11 των μελών του, μαθηματικοί και μη πτυχιούχοι μαθηματικοί, έλληνες ή αλλοδαποί, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της ένωσης, ή έχουν διακριθεί στην επιστήμη των μαθηματικών.


Δόκιμα μέλη
Δόκιμα μέλη της ένωσης γίνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 9/11 των μελών του:
i.Φοιτητές μαθηματικών τμημάτων ελληνικών ή αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων.
ii. Μαθητές γυμνασίων - λυκείων της χώρας που επιδεικνύουν μία ιδιαίτερη έφεση στη μαθηματική επιστήμη.